GRBS

Danışıqların uğurla aparılmasıDan???qlar aparmaq bacar??? olan insanlar vaxta, pula q?na?t etm?kl? yana??, h?md? i?d? v? evd? y?ks?k n?tic?l?r ?ld? edir v? i? sah?sind? b?y?k h?rm?t sahibin? ?evrilir. Dan???qlar aparmaq bacar??? ist?nil?n ya? d?vr?nd? h?yat?n ?sas faktorudur. G?rd?y?n?z i?d?n as?l? olmayaraq, ist?r layih? ?z?rind? i?l?yin, ist?r texniki m?s?l?l?rl? m???ul olun, bu t?lim siz?, xarici v? yerli m??t?ril?rl? dan???qlar aparmaq bacar???na yiy?l?nm?kd? k?m?k ed?c?k. Bu interaktiv t?limd?, effektiv ?nsiyy?t qurma??n texniki ?sullar?n? v? probleml?ri qar??durma ?sulu il? yox dinc yolla h?ll etm?k bacar?qlar?n? ?yr?n?c?ksiniz.
T?limd?n ?ld? ed?c?ksiniz:
 • U?urlu dan???qlar aparma??n faydas?n? d?rk ed?c?ksiniz
 • ??raitd?n as?l? olmayaraq dan???qlar prosesin? haz?rla?ma??n vacib oldu?unu ?yr?n?c?ksiniz
 • M?xt?lif dan???q n?vl?rinin m?sb?t v? m?nfi t?r?fl?rini ara?d?racaqs?n?z
 • ??tin v? ?dal?tsiz taktikalarla m?bariz? aparmaq strategiyas?n? m??yy?nl??dir?c?ksiniz
 • Alternativl?r d???n?b t?klif etm?k bacar???na yiy?l?n?c?ksiniz
 • B?t?n bu bacar?qlar? t?cr?b?d? t?tbiq etm?k imkan?n?z olacaq
 • BATNA, WATNA, WAP v? ZOPA da daxil olmaqla dan???qlar aparma??n ?sas prinsipl?rini m?nims?y?c?ksiniz
T?limin proqram?:
 • Dan???qlar aparmaq n? dem?kdir?
 • Yax?? vasit??i
 • Dan???qlara haz?rla?maq
 • Dan???qlarda ?sas v? ya praktiki detallar
 • D?zg?n t??ss?rat oyatmaq
 • Yax?? ba?lan??c
 • M?lumat m?badil?si
 • S?vd?l??m? m?rh?l?si
 • H?r iki t?r?fin m?nf??ti
 • Yox dey?r?k n?tic?d? “h?” ?ld? etm?k
 • M?nfi emosiyalarla m?bariz?
 • S?vd?l??m?nin sonu
 • Son m?rh?l?
T?limd? i?tirak haqq?:
280 AZN 
T?limin m?dd?ti:
24 saat
Dil:
Az?rbaycan, Rus v? ya ?ngilis

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 505 10 51 • T: (99412) 505 10 61 • T: (99412) 505 10 71
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: